Stajyer Öğrenciler İçin Hastane Kuralları
14 Haziran 2018

• Hastane kalite politikası doğrultusunda çalışır ve tüm çalışanlar süreci uygulamak  zorundadır. 

ÇALIŞMA SAATLERİ

•  Bütün hastane çalışanlarımız mesai saatlerine uymak zorundadır. Staj imza föyü, hastanemiz 4. katında bulunan konferans salonu içinde sabah 08.30 giriş ve akşam 16.00 çıkış şeklinde her stajyer tarafından imzalanacaktır.
√ Sabah Giriş :08.30
√ Akşam Çıkış :16.00  (Bu saatler dışında ve staj yapması gereken tarihler dışında stajyer öğrencilerin stajlarını devam ettirmesi yasaktır.)

KILIK-KIYAFET DÜZENİ

Kadınlar; Kıyafetler temiz, düzgün, ütülü, sade; ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı; saçlar düzgün taranmış veya toplanmış; tırnaklar normal kesilmiş olur. 
√ İdari birim öğrencilerinin kılık kıyafet düzeni ’Zorunlu Yaz Staj Uygulamaları’’ alt siyah pantolon ve üst beyaz gömlek şeklinde olacaktır. ‘’Dönem İçi Uygulama’’ stajlarında kıyafet düzeni okul staj yönetmeliğine göre uygulanır, hastaneye yazılı olarak bildirilir alt siyah pantolon ve üst beyaz gömlek şeklinde olacaktır. ( Mazeret durumlarında rehber hocaları ve hastane eğitim biriminin bilgisi dahilinde karar verilecektir.)

√ Yardımcı Sağlık Personeli Stajyerlerinin ‘’Zorunlu Yaz Staj Uygulamaları’’ nda kıyafet düzenleri alt üst beyaz forma olacaktır. ‘’Dönem İçi Uygulama’’ stajlarında forma düzeni okul staj yönetmeliğine göre uygulanır, hastaneye yazılı olarak bildirilir ve forma dışında herhangi bir kıyafet giyilemez. ( Mazeret durumlarında rehber hocaları ve hastane eğitim biriminin bilgisi dahilinde karar verilecektir.)

√ Laboratuvar, röntgen, diyetisyen, fizyoterapist vb stajyer öğrencilerin kılık kıyafet düzenleri ‘’Zorunlu Yaz Staj Uygulamaları’’ nda düz sade kıyafetin üzerine beyaz önlük giyilecektir. ’Dönem İçi Uygulama’’ stajlarında kıyafet düzeni okul staj yönetmeliğine göre uygulanır, hastaneye yazılı olarak bildirilir. ( Mazeret durumlarında rehber hocaları ve hastane eğitim biriminin bilgisi dahilinde karar verilecektir.)

Erkekler; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. İdari birim öğrencilerinin kılık kıyafet düzeni alt siyah pantolon ve üst beyaz gömlek şeklinde olacaktır.

√ İdari birim öğrencilerinin kılık kıyafet düzeni ’Zorunlu Yaz Staj Uygulamaları’’ alt siyah pantolon ve üst beyaz gömlek şeklinde olacaktır. ‘’Dönem İçi Uygulama’’ stajlarında kıyafet düzeni okul staj yönetmeliğine göre uygulanır, hastaneye yazılı olarak bildirilir alt siyah pantolon ve üst beyaz gömlek şeklinde olacaktır. ( Mazeret durumlarında rehber hocaları ve hastane eğitim biriminin bilgisi dahilinde karar verilecektir.)

√ Yardımcı Sağlık Personeli Stajyerlerinin ‘’Zorunlu Yaz Staj Uygulamaları’’ nda kıyafet düzenleri alt üst beyaz forma olacaktır. ‘’Dönem İçi Uygulama’’ stajlarında forma düzeni okul staj yönetmeliğine göre uygulanır, hastaneye yazılı olarak bildirilir ve forma dışında herhangi bir kıyafet giyilemez. ( Mazeret durumlarında rehber hocaları ve hastane eğitim biriminin bilgisi dahilinde karar verilecektir.)

√ Laboratuvar, röntgen, diyetisyen, fizyoterapist vb stajyer öğrencilerin kılık kıyafet düzenleri ‘’Zorunlu Yaz Staj Uygulamaları’’ nda düz sade kıyafetin üzerine beyaz önlük giyilecektir. ’Dönem İçi Uygulama’’ stajlarında kıyafet düzeni okul staj yönetmeliğine göre uygulanır, hastaneye yazılı olarak bildirilir. ( Mazeret durumlarında rehber hocaları ve hastane eğitim biriminin bilgisi dahilinde karar verilecektir.)

DİĞER KURALLAR

• Hastanemiz içinde kapalı alanlarda sigara içmek yasa gereği yasaktır. 

• İdari izin olmaksızın hastane içinde fotoğraf çekmek yasaktır. 

• Mesai saatleri içinde tanıtıcı kimlik kartı takmak zorunludur. Her öğrencinin yaka kimlik kartı görünür şekilde üzerinde olacaktır

• Öğle yemeği saat 12.30- 13.30 arasında olup, yemeklere staj yapılan birim boş bırakılmayacak şekilde dönüşümlü olarak çıkılacaktır.

•   Staj saatleri boyunca hastane sınırları dışına çıkılması yasaktır.

•   Resmi evraklar üzerinde oynama, karalama, tahrifat yapılması yasaktır. (İmza föyleri vb.)

• Yasa gereği çalışanlar amirine karşı sorumlu ve verilen görevi tam ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. 

• Çalışan kendisine teslim edilen Devlet Malını korumak ve hizmete hazır bulundurmakla sorumludur. 

• Çalışanın kusuru veya tedbirsizliği sonucu ortaya çıkan zarar ÇALIŞANA  ÖDETTİRİLİR. 

• Çalışan Resmi Belge, Araç ve gereçleri yetki verilen mahaller dışına ÇIKARAMAZ. 

• Basına Bilgi veya Demeç VEREMEZ. 

• Çalışanın toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, grev yasağı, ticaret ve diğer  kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma menfaat sağlama yasağı vardır. 

•Staj başvurusunda staj tarihleri dışında öğrencilerin stajlarını tamamlamaları ya da devam ettirmeleri yasaktır. Ancak okulları tarafından hangi tarihlere kadar uzatıldığını gösteren resmi bir belge ile staj tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

•Hastanemizin stajyer öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Devamsızlıklarını raporla belgelendirip okullarının belirttikleri kadar devamsızlık hakları vardır. Raporla belgelendirilen staj süresi uzatılmaz, gün tamamlatılmaz. Staj süresine geldiği gün rapor edilir.

ÖĞRENCİLERİN GÖREV SORUMLULUKLARI

1.Uygulama öğrencisi, uygulama alanındaki çalışma düzenine uymak,
2. Uygulama alanında mesleğin gereği olan kılık ve kıyafete uymak,
3. Uygulama alanında dersin amacına uygun işleri zamanında ve istenen şekilde yapmak,
4. Uygulama alanında, kurum personeli ile iyi ve olumlu ilişkiler içinde olmak,
5. Uygulama alanındaki her türlü araç ve gereci dikkatli kullanmaya özen göstermek,
5. Uygulama alanından uygulama sorumlusu/yürütücüsünün izni olmadan ayrılmamak,
6. Uygulama sorumlusu/ yürütücüsünün gözetiminde tedaviye katılmak/uygulamak,
7. Uygulama sorumlusu/yürütücüsünün belirlediği zamanda bakım uyguladığı hastalar için vizit vermek (Ebelik ve hemşirelik öğrencileri için)

İŞLETMENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Öğrencilerin işletmedeki stajını Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından tespit edilen takvime uygun olarak yaptırmak.
b) Stajın, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurullarınca belirlenen yerde yapılmasını sağlamak, 
c) İşletmede staj yapan öğrencilere, 3308 sayılı Kanunun 25. maddesinin 1. fıkrasına göre ücret miktarı, ücret artışı vb. konularda staj sözleşmesi imzalamak, 
ç) Öğrencilerin devam durumlarını izleyerek devamsızlıklarını ve hastalık izinlerini, süresi içinde ilgili program başkanlarına iletilmek üzere Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirmek, 
d) Öğrencilerin stajına ait bilgileri içeren formlarını, staj bitiminde kapalı zarf içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne göndermek, 
e) İşletme stajı başladıktan sonra personel sayısında azalma olması durumunda da staja başlamış olan öğrencileri, staj tamamlanıncaya kadar işletmede staja devam ettirmek, 
f) Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli önlemleri almak ve tedavileri için gerekli işlemleri yapmak ve herhangi bir iş kazasını en geç kazadan sonraki 3 (üç) iş günü içinde ilgili birime bildirmek

(NOT: Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklar yerine getiremediği komisyon tarafından tespit edilmesi halinde komisyon kararı ile öğrencinin stajı iptal edilir.)